Daňový poradce Vám poradí s řešením daňových záležitostí

Kancelář Praha:
Tel.: +420 604 675 093

Zdaňování příjmů z nájmu bytu umístěného v Německu

Otázka:

Vlastníme byt v Německu, který chceme začít pronajímat. Jsme daňoví rezidenti ČR. Jak je to se zdaněním? Bude příjem z nájmu bytu zdaňován v ČR nebo v Německu? A pokud budeme danit paušálem 30%, odečítají se nějakým způsobem náklady na provoz bytu?

Odpověď

Jako daňový rezident České republiky máte v České republice daňovou povinnost ve vztahu k Vašim celosvětovým příjmům, tj. vztahuje se i na příjmy plynoucí z nájmu bytu umístěného v Německu (§ 2 odst. 2 zákona o daních z příjmů).

V souladu s příslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění může být příjem z nájmu nemovité věci umístěné v Německu plynoucí českému daňovému rezidentovi zdaněn v Německu a v České republice se tento příjem vyjme ze zdanění (viz čl. 6 a čl. 23 odst. 2 písm. a) Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku).

Konkrétní způsob zdanění příjmu v Německu záleží na právní úpravě v německých daňových předpisech.

V České republice se příjem z nájmu bytu umístěného v Německu uvádí do daňového přiznání, ale daň by s ohledem na výše uvedené neměl ovlivnit (v aktuálním tiskopisu daňového přiznání se vykazuje na řádku 39 a v příloze č. 2, vynětí ze zdanění se projeví na řádku 41a). V případě, že budete uplatňovat 30% paušální výdaje, jsou v této částce již zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů z nájmu (§ 9 odst. 5 zákona o daních z příjmů), tj. další výdaje uplatnit nelze. Pro úplnost doplňujeme, že příjmy plynoucí manželům ze společného jmění manželů, se zdaňují jen u jednoho z nich (§ 9 odst. 2 zákona o daních z příjmů).

Ing. Pavel Zahradník, 19. 11. 2015

© Ing. Pavel Zahradník 2008 - 2021 | Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus