Daňový poradce Vám poradí s řešením daňových záležitostí

Kancelář Praha:
Tel.: +420 604 675 093

Ukončení vedení účetnictví

Otázka:

Mohu přejít z podvojného účetnictví zpět na jednoduché účetnictví resp. daňovou evidenci? Jsem fyzická osoba a můj obrat za poslední tři roky nepřesahoval 25 mil. Kč.

Odpověď

 Podle § 1 odst. 2 písm. e) zákona o účetnictví jsou účetními jednotkami fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 mil. Kč, a to od prvního dne kalendářního roku.

Podle § 4 odst. 3 zákona o účetnictví pak mají tyto účetní jednotky povinnost vést účetnictví od prvního dne účetního období následujícího po kalendářním roce, ve kterém se staly účetní jednotkou, až do posledního dne účetního období, ve kterém přestaly být účetní jednotkou, nevznikla-li jim povinnost vést účetnictví podle jiných ustanovení tohoto zákona.

Ustanovení § 4 odst. 7 zákona o účetnictví dále stanoví, že s výjimkou ukončení činnosti mohou výše uvedené účetní jednotky ukončit vedení účetnictví nejdříve po uplynutí 5 po sobě jdoucích účetních období, ve kterých vedly účetnictví. Jestliže jste tedy dosud nevedl účetnictví 5 po sobě jdoucích účetních období a ani jste neukončil podnikání, nemůžete zatím vedení účetnictví ukončit.

Jednoduché účetnictví, které bude s účinností od 1. 1. 2016 zákon o účetnictví opět upravovat (viz novela č. 221/2015 Sb.) se má týkat pouze vybraného okruhu právnických osob.

Ing. Pavel Zahradník, 23. 9. 2015

© Ing. Pavel Zahradník 2008 - 2021 | Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus