Daňový poradce Vám poradí s řešením daňových záležitostí

Kancelář Praha:
Tel.: +420 604 675 093

Osvobození od daně z nemovitých věcí u knihovny

Otázka:

Plánuji zřízení knihovny v jedné části mého rodinného domku. Ze zákona jsou od daně z nemovitých věcí osvobozeny budovy sloužící jako knihovny. Byl by v takovém případě od daně z nemovitosti osvobozen celý dům nebo jen část sloužící jako knihovna?

Odpověď

V souladu s § 9 odst. 1 písm. k) bod 4. zákona o dani z nemovitých věcí jsou od daně ze staveb a jednotek osvobozeny zdanitelné stavby nebo jednotky sloužící knihovnám vedeným v evidenci knihoven (k tomu viz § 5 a násl. knihovního zákona).

Podle § 9 odst. 2 zákona o dani z nemovitých věcí, podléhá-li osvobození pouze část zdanitelné stavby nebo jednotky, zjistí se nárok na osvobození z poměru, v jakém je podlahová plocha nadzemní části zdanitelné stavby nebo podlahová plocha jednotky podléhající osvobození k celkové podlahové ploše nadzemních částí zdanitelné stavby nebo podlahové ploše jednotky.

Pokud tedy knihovně bude sloužit pouze část budovy, nárok na osvobození se určí výše uvedeným způsobem, tj. z poměru podlahových ploch.

Připomínáme, že nárok na osvobození od daně je zapotřebí uplatnit v daňovém přiznání (§ 9 odst. 5 zákona o dani z nemovitých věcí), a pro úplnost doplňujeme, že obdobné osvobození od daně se vztahuje i na pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo jednotkou sloužící knihovně vedené v evidenci knihoven (§ 4 odst. 1 písm. g) bod 4. a odst. 2 až 5 zákona o dani z nemovitých věcí).

Ing. Pavel Zahradník, 11. 4. 2015

© Ing. Pavel Zahradník 2008 - 2021 | Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus