Daňový poradce Vám poradí s řešením daňových záležitostí

Kancelář Praha:
Tel.: +420 604 675 093

Odpočet DPH při pořízení bytu

Otázka:

Uvažuji o koupi bytu za účelem jeho pronajímání. Zároveň podnikám na základě živnostenského oprávnění a jsem plátcem DPH, vedu daňovou evidenci.

Mohu při pořízení bytu uplatnit odpočet DPH? Je výhodnější pronajímat byt jako soukromá osoba nebo v rámci podnikání?

Odpověď

Pronajímání bytu je pro účely daně z přidané hodnoty považováno za ekonomickou činnost (jako využití hmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud je tento majetek využíván soustavně), ve smyslu § 5 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty). Jedná se však obecně o plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 51 odst. 1 písm. g) a § 56a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy tedy při pořízení bytu plátce není oprávněn k odpočtu daně z přidané hodnoty (viz § 72 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty); mezi výjimky patří krátkodobý nájem, který trvá nepřetržitě nejvýše 48 hodin, nebo nájem jinému plátci pro účely uskutečňování jeho ekonomické činnosti (viz § 56a odst. 2 a 3 zákona o dani z přidané hodnoty), kdy by se u nájmu uplatňovala daň z přidané hodnoty na výstupu.

Na otázku týkající se výhodnosti pronájmu bytu v rámci podnikání nelze bez dalšího obecně odpovědět, z hlediska daně z příjmů fyzických osob jsou rozdíly mezi zdaňováním příjmů ze samostatné činnosti (§ 7 zákona o daních z příjmů) a příjmů z nájmu (§ 9 zákona o daních z příjmů) minimální, je však zapotřebí brát v úvahu např. dopady z hlediska odvodů pojistného na zdravotní a sociální pojištění, možné dopady u daně z nemovitostí atd..

Pro úplnost doplňujeme, že pronájem bytu není živností (§ 3 odst. 3 písm. ah) živnostenského zákona).

Ing. Pavel Zahradník, 23. 5. 2014

© Ing. Pavel Zahradník 2008 - 2021 | Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus