Daňový poradce Vám poradí s řešením daňových záležitostí

Kancelář Praha:
Tel.: +420 604 675 093

Autorské honoráře obdržené starobním důchodcem

Otázka:

Jsem starobní důchodkyně a několikrát jsem v roce 2013 zaslala příspěvek do jednoho časopisu, za což jsem obdržela autorský honorář (vždy jeden tisíc korun v příslušných měsících). Toto byl za uplynulý rok můj jediný příjem kromě starobního důchodu.

Jsem evidována jako osoba samostatně výdělečně činná. Jak mám postupovat při přiznání a zaplacení daně?

Odpověď

Podle § 7 odst. 6 zákona o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2013, byly příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území České republiky, samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (§ 36 odst. 2 písm. t) zákona o daních z příjmů), za předpokladu, že se jednalo o příjmy z užití nebo poskytnutí autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému a úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhl v kalendářním měsíci 7 000 Kč. Autorské honoráře, které jste obdržela, tak již zřejmě byly (měly být) zdaněny srážkovou daní.

Příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, se v daňovém přiznání neuvádí a z jejich titulu ani nevzniká povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob (viz § 38g odst. 1 a 3 zákona o daních z příjmů); to platí i pro příjmy osvobozené od daně, mezi které patří starobní důchod jako dávka důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění (§ 4 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů). Jestliže daňovému subjektu nevznikla ve zdaňovacím období daňová povinnost k dani, ke které je registrován, je povinen sdělit tuto skutečnost správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání (§ 136 odst. 5 daňového řádu).

Výkon tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů, pokud příjmy z ní jsou samostatným základem daně z příjmů fyzických osob pro zdanění zvláštní sazbou daně, není považován za samostatnou výdělečnou činnost pro účely zdravotního a sociálního pojištění (§ 5 písm. b) bod 4 zákona č. 48/1997 Sb. a § 9 odst. 3 písm. d) zákona č. 155/1995 Sb.).

Ing. Pavel Zahradník, 3. 3. 2014

© Ing. Pavel Zahradník 2008 - 2021 | Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus