Daňový poradce Vám poradí s řešením daňových záležitostí

Kancelář Praha:
Žitomírská 599/38
101 00 Praha 10 – Vršovice
Tel.: +420 604 675 093

Daňová kontrola

Co je to daňová kontrola?

Daňová kontrola je postup správce daně, při kterém jsou v rámci jednoho daňového řízení prověřovány okolnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně. Daňový subjekt, u něhož je prováděna daňová kontrola, má pak vůči správci daně řadu povinností, zároveň však má i zákonem stanovená práva.

Kdy a jak dochází k zahájení daňové kontroly?

Důležité je již samotné zahájení daňové kontroly, kdy správce daně vymezí její předmět a rozsah a začne zjišťovat daňové povinnosti nebo prověřovat tvrzení daňového subjektu nebo jiné rozhodné okolnosti.

Zahájení daňové kontroly je velice důležité jednak z hlediska přerušení lhůty pro stanovení daně (zahájení daňové kontroly totiž způsobuje nový běh tříleté lhůty pro stanovení daně, která je předmětem daňové kontroly), jednak z hlediska omezené možnosti opakovaní daňové kontroly správcem daně (daňovou kontrolu, která se týká skutečností, které již byly v souladu s vymezeným rozsahem kontrolovány, lze opakovat pouze v zákonem stanovených případech), ale také např. s ohledem na nemožnost účinně podat dodatečné daňové přiznání daňovým subjektem (dodatečné daňové přiznání není přípustné k dani, která je předmětem probíhající daňové kontroly, což má mj. vliv na povinnost uhradit penále z částky případně doměřené daně).

Daňový subjekt je povinen umožnit správci daně zahájení a provedení daňové kontroly a zákon dokonce upravuje postup i pro případy, kdy by daňový subjekt správci daně neumožnil daňovou kontrolu zahájit.

Dokazování

Podstatnou součástí daňové kontroly je dokazování. Daňový subjekt obecně prokazuje všechny skutečnosti, které je povinen uvádět v daňovém tvrzení (daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování), na druhé straně správce daně v rámci daňové kontroly prokazuje zejm. skutečnosti, které vyvrací věrohodnost, průkaznost, správnost či úplnost důkazních prostředků uplatněných daňovým subjektem.

Vrchnostenské postavení správce daně se projevuje mj. v tom, že správce daně provádí dokazování a určuje, které skutečnosti považuje za prokázané a které nikoliv a na základě kterých důkazních prostředků (úvahy správce daně však musí být přezkoumatelné, proto je povinen o hodnocení důkazů sepsat úřední záznam, pokud se toto hodnocení neuvádí v jiné písemnosti založené ve spise).

Zpráva o daňové kontrole

O zahájení, průběhu a ukončení daňové kontroly sepisuje správce daně zprávu o daňové kontrole, která obsahuje výsledek kontrolního zjištění. Projednáním zprávy o daňové kontrole a jejím podpisem je daňová kontrola ukončena, proto ještě před ukončením daňové kontroly má daňový subjekt právo vyjádřit se k výsledku kontrolního zjištění a navrhnout jeho doplnění (na žádost daňového subjektu mu k tomu správce daně stanoví přiměřenou lhůtu).

Doměření daně

Podle výsledku daňové kontroly může dojít k doměření daně z moci úřední, přičemž za odůvodnění dodatečného platebního výměru se v takovém případě považuje zpráva o daňové kontrole.

Poptávka poradenství při daňové kontrole

Pokud máte o tuto službu zájem, kontaktujte nás!

© Ing. Pavel Zahradník 2008 - 2018 | Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus