Daňový poradce Vám poradí s řešením daňových záležitostí

Kancelář Praha:
Tel.: +420 604 675 093

Daňová kontrola

Co je to daňová kontrola?

Daňová kontrola je postup správce daně, při kterém jsou v rámci daňového řízení prověřovány okolnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně. Daňový subjekt, u něhož je prováděna daňová kontrola, má pak vůči správci daně řadu povinností, zároveň však má i zákonem stanovená práva.

Kdy a jak dochází k zahájení daňové kontroly?

Důležité je již samotné zahájení daňové kontroly, při kterém správce daně vymezí předmět a rozsah daňové kontroly a začne zjišťovat daňové povinnosti nebo prověřovat tvrzení daňového subjektu nebo jiné rozhodné okolnosti.

Zahájení daňové kontroly je velice důležité jednak z hlediska přerušení lhůty pro stanovení daně (zahájení daňové kontroly totiž způsobuje nový běh tříleté lhůty pro stanovení daně, která je předmětem daňové kontroly), jednak z hlediska omezené možnosti opakovaní daňové kontroly správcem daně (daňovou kontrolu, která se týká skutečností, které již byly v souladu s vymezeným rozsahem kontrolovány, lze opakovat pouze v zákonem stanovených případech), ale také např. s ohledem na nemožnost účinně podat dodatečné daňové přiznání daňovým subjektem (dodatečné daňové přiznání není přípustné k dani, která je předmětem probíhající daňové kontroly, což má mj. vliv na povinnost uhradit penále z částky případně doměřené daně).

Daňový subjekt je povinen umožnit správci daně zahájení a provedení daňové kontroly a zákon dokonce upravuje postup pro případy, kdy by daňový subjekt správci daně neumožnil daňovou kontrolu zahájit.

Dokazování

Podstatnou součástí daňové kontroly je dokazování. Daňový subjekt obecně prokazuje všechny skutečnosti, které je povinen uvádět v daňovém tvrzení (daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování), na druhé straně správce daně v rámci daňové kontroly prokazuje zejm. skutečnosti, které vyvrací věrohodnost, průkaznost, správnost či úplnost důkazních prostředků uplatněných daňovým subjektem.

Vrchnostenské postavení správce daně se projevuje mj. v tom, že správce daně provádí dokazování a určuje, které skutečnosti považuje za prokázané a které nikoliv a na základě kterých důkazních prostředků (úvahy správce daně však musí být přezkoumatelné, proto je povinen o hodnocení důkazů sepsat úřední záznam, pokud se toto hodnocení neuvádí v jiné písemnosti založené ve spise).

Zpráva o daňové kontrole

O zahájení, průběhu a ukončení daňové kontroly sepisuje správce daně zprávu o daňové kontrole, která obsahuje výsledek kontrolního zjištění. Projednáním zprávy o daňové kontrole a jejím podpisem je daňová kontrola ukončena, proto ještě před ukončením daňové kontroly má daňový subjekt právo vyjádřit se k výsledku kontrolního zjištění a navrhnout jeho doplnění (na žádost daňového subjektu mu k tomu správce daně stanoví přiměřenou lhůtu).

Doměření daně

Podle výsledku daňové kontroly může dojít k doměření daně z moci úřední, přičemž za odůvodnění dodatečného platebního výměru se v takovém případě považuje zpráva o daňové kontrole.

© Ing. Pavel Zahradník 2008 - 2024 | Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus