Daňový poradce Vám poradí s řešením daňových záležitostí

Kancelář Praha:
Tel.: +420 604 675 093

Výměna podílových listů

Otázka:

Pravidelně investuji do podílových fondů a občas směňuji podílové listy jednotlivých fondů - tedy přímo vyměňuji listy z jednoho fondu za listy z druhého, žádná hotovost mi neprojde účtem. Jak se v tomto případě počítá lhůta pro osvobození od daně z příjmů? Od prvotního nákupu za peníze, nebo od výměny podílových listů? A jak by se počítal zisk v těchto případech?

Odpověď

Podle § 3 odst. 2 zákona o daních z příjmů jsou obecně předmětem daně i příjmy nepeněžní dosažené i směnou.

Z výměny podílových listů jednoho fondu za podílové listy druhého fondu podle našeho názoru obecně plyne příjem dosažený směnou, který je předmětem daně, přestože nedochází k peněžnímu plnění (jinak by však byla posuzována např. situace, kdy by k výměně podílových listů docházelo z důvodu sloučení nebo splynutí podílových fondů). Výše tohoto příjmu se stanoví na základě hodnoty podílových listů nabytých při výměně určené ke dni výměny (§ 3 odst. 3 písm. a) zákona o daních z příjmů a § 20 odst. 1 písm. e) zákona o oceňování majetku). Výdajem je pro daňové účely obecně pořizovací cena převáděných podílových listů (§ 10 odst. 5 zákona o daních z příjmů), včetně souvisejících poplatků.

Při úplatném převodu podílových listů nabytých při výměně se doba rozhodná pro osvobození od daně z příjmů počítá ode dne výměny, při které byly tyto podílové listy nabyty (§ 4 odst. 1 písm. w) zákona o daních z příjmů), upozorňujeme přitom, že pro cenné papíry nabyté před 1. 1. 2014 se použije dřívější právní úprava - viz čl. II bod 2 zákona č. 458/2011 Sb.).

Rovněž v této souvislosti připomínáme ustanovení, které osvobozuje od daně příjmy z úplatného převodu cenných papírů za podmínky, že jejich úhrn nepřesáhne ve zdaňovacím období 100 tis. Kč (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2014, resp. od 1. 1. 2015 ustanovení § 4 odst. 1 písm. v) téhož zákona).

Ing. Pavel Zahradník, 22. 12. 2014

© Ing. Pavel Zahradník 2008 - 2021 | Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus