Daňový poradce Vám poradí s řešením daňových záležitostí

Kancelář Praha:
Tel.: +420 604 675 093

Nově založený spolek

Otázka:

V letošním roce jsme založili spolek. Jediné příjmy spolku představují členské příspěvky.

Musíme se spolek registrovat na finančním úřadě k dani z příjmů? Jsou členské příspěvky od daně z příjmů osvobozeny? Musí se příjmy a výdaje spolku za kalendářní rok rovnat, tj. musí se členské příspěvky každoročně vyčerpat? Může pokladna vykazovat záporný zůstatek? Jakým způsobem lze platit členům za různé práce spojené s provozem spolku?

Odpověď

Spolek je veřejně prospěšným poplatníkem podle § 17a zákona o daních z příjmů (viz též § 217 odst. 1 občanského zákoníku) a tak v souladu s § 39a odst. 5 zákona o daních z příjmů není povinen podat přihlášku k registraci jako poplatník daně z příjmů právnických osob, pokud přijímá pouze příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou osvobozené od daně a nebo je z nich daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně. Za těchto podmínek pak spolku obecně ani nevzniká povinnost podávat přiznání k dani z příjmů právnických osob (a povinnost toto oznamovat), a to na základě § 38mb písm. a) a § 38mc zákona o daních z příjmů.

Členské příspěvky podle stanov přijaté spolkem, který není organizací zaměstnavatelů, jsou od daně osvobozeny podle § 19 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona o daních z příjmů. Podmínkou není, aby se příjmy a výdaje spolku za kalendářní rok rovnaly, tj. aby členské příspěvky byly každoročně vyčerpány (důležité je, aby se jednalo o členské příspěvky podle stanov a spolek nebyl organizací zaměstnavatelů).

Skutečný stav hotovosti v pokladně samozřejmě záporný být nemůže. Pokud by byl v účetnictví stav pokladny záporný, zatímco skutečný stav v pokladně by byl nulový, znamenalo by to přebytek (skutečný stav by byl vyšší než stav v účetnictví). K tomu by mohlo dojít tak, že do účetnictví by nebyl promítnut nějaký hotovostní příjem nebo by naopak byl v účetnictví zaznamenán hotovostní výdaj, ke kterému ve skutečnosti nedošlo; rozdíl mezi skutečným stavem a stavem v účetnictví by pak bylo nutné vypořádat (zejm. v rámci inventarizace - § 8 odst. 4, § 29 a § 30 zákona o účetnictví).

Z hlediska odměňování členů spolku za práci přichází v úvahu např. pracovněprávní vztahy, tj. pracovní poměr založený pracovní smlouvou nebo výkon práce na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (např. dohoda o provedení práce), spolek by v takovém případě vystupoval jako zaměstnavatel a samozřejmě by tak měl plnit povinnosti, které z takového postavení vyplývají (mj. i daňové povinnosti).

Ing. Pavel Zahradník, 3. 12. 2014

© Ing. Pavel Zahradník 2008 - 2021 | Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus