Daňový poradce Vám poradí s řešením daňových záležitostí

Kancelář Praha:
Tel.: +420 604 675 093

Stavba oplocení pozemku

Otázka:

Jsem plátce DPH, vedu daňovou evidenci a vlastním pozemek, který se skládá ze dvou parcel. Jedna parcela s budovou je zahrnuta v obchodním majetku, ale druhá parcela v obchodním majetku zahrnuta není (jedná se pouze o zatravněnou plochu, která je součástí společného jmění manželů, což je zapsáno v katastru nemovitostí, ale chci ji využívat k podnikání).

Mohu uplatnit výdaje na oplocení obou parcel v daňové evidenci, nebo musí být i druhá parcela zahrnuta do obchodního majetku (přestože se pozemky neodpisují)? Výdaje na oplocení nepřesahují 40 tis. Kč, mohu je uplatnit rovnou do výdajů, nebo je musím vést jako hmotný majetek a odpisovat v odpisové skupině 4? Pokud by se oplocení odpisovalo jako hmotný majetek, tak součástí ceny je i poplatek za stavební povolení, vytyčení sítí atd.? DPH mohu odečíst hned?

Odpověď

Stavba oplocení je obecně hmotným majetkem podle § 26 odst. 2 písm. c) zákona o daních z příjmů a proto výdaje na její pořízení nelze pro daňové účely uplatnit přímo - viz § 25 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů (limit vstupní ceny 40 tis. Kč pro vymezení hmotného majetku se nevztahuje na stavby, ale na především samostatné movité věci a kromě nich i na některé další výslovně uvedené kategorie hmotného majetku).

Jestliže oplocení slouží k zajištění Vašich zdanitelných příjmů z podnikání, lze pro daňové účely zahrnovat do výdajů odpisy z tohoto hmotného majetku (viz zejm. § 24 odst. 2 písm. a) a § 26 odst. 5 zákona o daních z příjmů), přičemž jak uvádíte, oplocení je zatříděno v odpisové skupině 4 (položka 4-2), tj. s dobou odpisování minimálně 20 let, pokud ovšem není dočasnou stavbou, která by se odpisovala po stanovenou dobu trvání (srovnej § 30 odst. 4 a odst. 7 až 9 zákona o daních z příjmů).

Součástí vstupní ceny hmotného majetku ve smyslu § 29 odst. 1 písm. a) i b) zákona o daních z příjmů jsou s odkazem na účetní předpisy i náklady související s jeho pořízením (viz § 47 odst. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb.), které tedy nelze daňově uplatnit jako přímý výdaj, nýbrž prostřednictvím vstupní ceny ovlivňují výši odpisů.

Pokud se jedná o otázku zařazení předmětné parcely do obchodního majetku kvůli samotnému oplocení, obecně to podle našeho názoru není nezbytně nutné, je však zapotřebí vzít v úvahu, že pokud pozemek nebude v obchodním majetku zařazen, nebude možné pro daňové účely uplatňovat zejm. výdaje na jeho údržbu apod. (viz § 25 odst. 1 písm. u) zákona o daních z příjmů).

Podmínky pro uplatnění odpočtu DPH upravuje zejm. § 72 a § 73 zákona o daní z přidané hodnoty, jsou-li stanovené podmínky splněny, uplatňuje se odpočet DPH jednorázově. Upozorňujeme v této souvislosti, že při poskytnutí stavebních a montážních prací mezi plátci se uplatňuje režim přenesení daňové povinnosti, kdy DPH přiznává odběratel (nikoli dodavatel), tj. odběratel uplatňuje odpočet DPH, kterou sám přiznal, a v zásadě tak nemůže uplatňovat odpočet DPH, kterou by vůči němu v rozporu se zákonem nesprávně uplatnil dodavatel (viz § 72 odst. 2, § 92a a § 92e zákona o dani z přidané hodnoty). Také upozorňujeme, že odpočet DPH může následně podléhat úpravám (viz § 78 a násl. zákona o dani z přidané hodnoty).

Ing. Pavel Zahradník, 21. 11. 2014

© Ing. Pavel Zahradník 2008 - 2021 | Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus