Daňový poradce Vám poradí s řešením daňových záležitostí

Kancelář Praha:
Tel.: +420 604 675 093

Daňové zvýhodnění na studenta kombinované formy studia na vysoké škole

Otázka:

V zákoně o daních z příjmů jsem se dočetla, že mám nárok na slevu na dani pro studenta, protože je mi 24 let a od dubna 2014 pracuji na hlavní pracovní poměr a teď od října 2014 budu k práci ještě studovat kombinovanou formou magisterské studium na vysoké škole. Myslím si, že na tuto slevu na dani tedy s největší pravděpodobností nárok mít budu a ani nebudu muset podávat sama daňové přiznání, protože za mě provede roční zúčtování můj zaměstnavatel.

Není mi však vůbec jasné, jestli i za těchto podmínek si může jeden z mých rodičů, se kterým žiji ve společné domácnosti, také uplatnit daňové zvýhodnění na mě jako vyživované dítě?

Odpověď

Podmínky pro uplatnění slevy na studenta upravuje § 35ba odst. 1 písm. f) a odst. 3 zákona o daních z příjmů, odkazujeme též zejm. na § 14 zákona o státní sociální podpoře, neboť výše slevy na studenta závisí na počtu kalendářních měsíců, na jejichž počátku byly podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně splněny (z informací uvedených v dotazu lze předpokládat, že soustavná příprava na budoucí povolání netrvala celý rok).

Uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě, které je studentem kombinované formy studia na vysoké škole a zároveň má příjmy ze zaměstnání, ze strany rodičů je v zásadě možné, pokud jsou splněny všechny podmínky stanovené v § 35c a nejedná se o případ dle § 35ca zákona o daních z příjmů. Za vyživované dítě se totiž považuje (viz § 35c odst. 6 písm. b) bod 1 zákona o daních z příjmů), mj. i vlastní zletilé dítě poplatníka, a to až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání, přičemž příprava na budoucí povolání se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře (výjimka týkající se kombinovaného studia upravená v § 12 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona o státní sociální podpoře se nevztahuje na vysokoškolské studium, nýbrž na studium na středních školách, je-li dítě v době takového studia výdělečně činno podle § 10 zákona o státní sociální podpoře).

Podobně jako v případě slevy na dani uplatňované dítětem i výše daňového zvýhodnění uplatňovaného rodiči závisí na počtu kalendářních měsíců, na jejichž počátku byly splněny stanovené podmínky (týkající se např. věku dítěte či nepobírání invalidního důchod pro invaliditu třetího stupně), lze však zohlednit již kalendářní měsíc, ve kterém začíná soustavná příprava dítěte na budoucí povolání (viz § 35c odst. 10 zákona o daních z příjmů).

Ing. Pavel Zahradník, 25. 9. 2014

© Ing. Pavel Zahradník 2008 - 2021 | Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus