Daňový poradce Vám poradí s řešením daňových záležitostí

Kancelář Praha:
Tel.: +420 604 675 093

Sazba DPH při výstavbě příslušenství rodinného domu

Otázka:

V roce 2009 jsme pro klienta stavěli rodinný dům, přičemž součástí smlouvy o dílo nebylo zhotovení přípojek inženýrských sítí ani zpevněné plochy. Tyto přípojky jsme provedli dodatečně, včetně zhotovení vjezdu z ulice do garáže ze zámkové dlažby. Vztahuje se snížená sazba DPH i na tyto přípojky inženýrských sítí a zhotovení zpevněných ploch, tedy vjezdu ze zámkové dlažby?

Odpověď

Při výstavbě příslušenství rodinného domu pro sociální bydlení se uplatní snížená sazba DPH (viz § 48a odst. 1, odst. 3 písm. b) a odst. a 5 ve vazbě na § 48 odst. 2 písm. b) zákona o dani z přidané hodnoty).

Domníváme se, že obecně lze vycházet z Informace k uplatňování zákona o DPH u výstavby po 1. 1. 2008, publikované v minulosti Ministerstvem financí. Podle této informace se snížená sazba daně uplatní též při výstavbě samostatného příslušenství k již existující stavbě, která odpovídá vymezení stavby pro sociální bydlení, přičemž příslušenstvím rodinného domu mohou být např. přípojky na veřejné rozvodné sítě a kanalizace, které jsou ve vlastnictví majitele rodinného domu, nikoli však plošné stavby (ty byly již v minulosti posuzovány jako součást pozemku a tedy nemohly být příslušenstvím stavby).

Nelze však vyloučit riziko jiných výkladů, neboť s účinností nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014 došlo k posunu, pokud se jedné o vymezení staveb, které jsou nově obecně součástí pozemku, a s tím souvisejícího vymezení příslušenství věci (viz zejm. § 506, § 510 a § 512 občanského zákoníku). Úprava v zákoně o dani z přidané hodnoty totiž na tyto změny nezareagovala a teprve podle připravované novely by mělo být upřesněno, že se snížená sazba daně uplatní také u staveb vedlejších ke stavbě hlavní (dříve příslušenství).

Ing. Pavel Zahradník, 2. 7. 2014

© Ing. Pavel Zahradník 2008 - 2021 | Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus