Daňový poradce Vám poradí s řešením daňových záležitostí

Kancelář Praha:
Tel.: +420 604 675 093

Nárok na odpočet DPH u nového plátce

Otázka:

V listopadu 2013 jsem zakoupil traktor značky Case. Mám nárok na vrácení DPH, pokud se nyní stanu plátcem a podnikání bude v oblasti zemědělství?

Odpověď

Na základě § 79 zákona o dani z přidané hodnoty lze uplatnit nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění pořízeného v období 12 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se osoba povinná k dani stala plátcem, pokud toto plnění je k tomuto dni součástí jejího obchodního majetku a samozřejmě pokud jsou splněny další podmínky pro odpočet daně (viz zejm. § 72 a § 73 zákona o dani z přidané hodnoty).

Pro výpočet částky nároku na odpočet daně u dlouhodobého majetku se přitom použije přiměřeně ustanovení o úpravě odpočtu daně podle § 78d odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty. To znamená, že u traktoru pořízeného jako dlouhodobý majetek v roce 2013 by uplatnitelná částka nároku na odpočet daně dle uvedeného ustanovení byla v roce 2014 již pouze ve výši čtyř pětin celkové částky daně na vstupu při jeho pořízení.

Ing. Pavel Zahradník, 3. 4. 2014

© Ing. Pavel Zahradník 2008 - 2021 | Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus