Daňový poradce Vám poradí s řešením daňových záležitostí

Kancelář Praha:
Tel.: +420 604 675 093

Příjmy z prodeje sbírky drobných předmětů

Otázka:

Rozprodávám na internetu svou několikaletou obsáhlou sbírku, čítající tisíce kusů drobných předmětů (nemám živnostenský list). Příjmy z prodeje sbírky v roce 2008 činily několik set tisíc Kč.

Mám povinnost tyto příjmy zdanit? Pokud ano, jak tuto situaci řešit, když zaměstnavatel mi již provedl roční zúčtování daně?

Odpověď

Podle § 4 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny příjmy z prodeje movitých věcí. Toto osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje motorových vozidel, letadel a lodí, nepřesahuje-li doba mezi nabytím a prodejem dobu jednoho roku. Osvobození se nevztahuje rovněž na příjmy z prodeje movitých věcí, pokud jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku pro výkon podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti poplatníka, a to do pěti let od jejich vyřazení z obchodního majetku.

Pokud předmětná sbírka nebyla u Vás nikdy zahrnuta do obchodního majetku pro výkon podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti ve smyslu § 4 odst. 4 zákona o daních z příjmů (v dotazu pouze uvádíte, že nemáte živnostenský list, předpokládáme však, že jste ani nikdy nepodnikal ani nevykonával jinou samostatnou výdělečnou činnost) a nejedná-li se o motorová vozidla, letadla či lodi, u kterých by bylo nutné posuzovat dobu mezi nabytím a prodejem, pak příjmy z prodeje sbírky sestávající z drobných předmětů (movitých věcí) budou v souladu s výše uvedeným osvobozeny od daně.

[Doplnění: Upozorňujeme však na rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 2 Afs 52/2011-46 ze dne 10. 1. 2012, podle kterého je nutné trvat na odlišování případů, kdy již sběratelská činnost se všemi jejími aspekty (nejen získávání, ale též zbavování se sběratelských předmětů) překročila hranici pouhé zájmové činnosti a přerostla (v případě absence příslušného podnikatelského oprávnění) v neoprávněné podnikání, z něhož plynoucí příjmy podléhají zdanění.]

Pro úplnost pak uvádíme, že roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění Vám zaměstnavatel při splnění stanovených podmínek provádí na základě Vámi podepsaného prohlášení, že jste mj. nepobíral v příslušném zdaňovacím období kromě mzdy od jednoho plátce nebo postupně od více plátců včetně mezd dodatečně vyplacených nebo zúčtovaných těmito plátci v době, kdy jste pro ně již nevykonával závislou činnost nebo funkci, příjmů zdanitelných srážkou podle zvláštní sazby daně a kromě příjmů, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny, jiné příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob vyšší než 6 000 Kč (§ 38k odst. 5 písm. a) zákona o daních z příjmů).

Ing. Pavel Zahradník, 19. 3. 2009

© Ing. Pavel Zahradník 2008 - 2024 | Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus