Převodní ceny

Co jsou to převodní ceny?

Pro daňové účely jsou jako převodní ceny (nebo též transferové ceny) označovány ceny uplatňované při transakcích mezi spojenými osobami.

Kdo jsou to spojené osoby?

Okruh spojených osob je definován v § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů a patří mezi ně jednak kapitálově spojené osoby a jednak jinak spojené osoby.

Mezi kapitálově spojené osoby patří takové, u kterých existuje přímá nebo i nepřímá vazba představující alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv (může se jednat např. o mateřské, dceřiné či sesterské společnosti). Mezi jinak spojené osoby paří např. takové osoby, u kterých existuje vazba spočívající v podílení se na vedení či kontrole (může se jednat např. o  členy statutárních orgánů právnických osob).

Proč se řeší problematika převodních cen?

Prostřednictvím účelově nastavených převodních cen může docházet k ovlivnění daňové povinnosti jednotlivých spojených osob. Zákon o daních z příjmů proto stanoví, že pokud se převodní ceny liší od cen, které by byly sjednány mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, upraví se základ daně o zjištěný rozdíl, není-li tento rozdíl uspokojivě doložitelný.

K čemu slouží dokumentace způsobu tvorby převodních cen?

Převodní ceny jsou v poslední době stále častějším předmětem daňových kontrol. Dokumentace způsobu tvorby převodních cen může v průběhu daňové kontroly sloužit jako vhodný důkazní prostředek při dokazování skutečnosti, že mezi spojenými osobami je při sjednávání cen dodržován princip tržního odstupu, tj. že sjednané ceny odpovídají cenám, které by byly sjednány mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek.

Dokumentaci způsobu tvorby převodních cen lze také využít při žádosti o závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami, podle § 38nc zákona o daních z příjmů.

Další zdroje informací k převodním cenám:

Pokyn Ministerstva financí č. D-332

Pokyn Ministerstva financí č. D-333

Pokyn Ministerstva financí č. D-334

Pokyn Generálního finančního ředitelství č. D-10LiveZilla Live Chat Software